ยินดีต้อนรับ

หน้าแรก

วิดีทัศน์แนะนำ

งานวิจัยการศึกษา
  เรื่อง : รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เจ้าของผลงาน : นางปารีณา ศิริพูล
อาทิตย์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 342    จำนวนการดาวน์โหลด : 15 ครั้ง

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
บทคัดย่อ :
     การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 4  และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  4.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักเรียนก่อนและหลังเรียน 4.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ท31102 ภาษาไทย จำนวน 18 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงระบบ    แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า  
1. สภาพและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก  ผลการศึกษา ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สังเคราะห์ขึ้นจากรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชื่อว่า รูปแบบซิปปา จี.โอ.ไอ (CIPPA GOI Model) มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 1) ขั้นทบทวนและสร้างประสบการณ์ 2) ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ 3) ขั้นการศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลด้วยแผนภาพโครงเรื่อง 4) ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มด้วยผังกราฟิก 5) ขั้นการแสดงผลงาน 6) ขั้นการสรุปและการจัดระเบียบความรู้ด้วยผังกราฟิก 7) ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ E1/E2= 83.55/85.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ
4.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยการศึกษา
เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา รู้คุณค่ามรดกไทย วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางปารีณา ศิริพูล
อาทิตย์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 337    จำนวนการดาวน์โหลด : 19 ครั้ง

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
บทคัดย่อ :
         การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา รู้คุณค่ามรดกไทย วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา รู้คุณค่ามรดกไทย วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา รู้คุณค่า มรดกไทย วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา รู้คุณค่ามรดกไทย  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.78 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85  3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 28 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.75 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ)